facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal

I WARMIŃSKO - MAZURSKIE SYMPOZJUM MEDYCZNE - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Aktualności


Inauguracja nowego roku akademickiego

W dniu 23 marca 2015 roku Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju SA w Działdowie podpisał z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy Umowę o współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania ośrodka edukacyjnego na terenie Działdowa. Efektem bardzo dobrze rozwijającej się współpracy jest powstanie w 2016 roku Wydziału Nauk Stosowanych w Działdowie, stanowiąc jeden z dziewięciu wydziałów na terenie Polski (obok wydziałów w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu, Słupsku, Malborku, Ełku, Chojnicach i Pile). Jest to niewątpliwie ogromny sukces Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego jak i zaszczyt móc współpracować z najstarszą niepubliczną Uczelnią w Bydgoszczy, która po 25latach działalności edukacyjnej może poszczycić się wysoką oceną zewnętrznego organu ministerialnego – Polskiej Komisji Akredytacyjnej osiągając 5 akredytacji branżowych oraz 3 międzynarodowych.

Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia na kierunku spoza tzw. Listy ministerialnej o nazwie „przemysły kreatywne” a prace nad kolejnymi kierunkami wciąż trwają. Ponadto Uczelnia zajęła pierwsze miejsce w kategorii Niepublicznych Uczelni Magisterskich w regionie kujawsko-pomorskim. Wyższa Szkoła Gospodarki utworzyła największą w Polsce sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku - ponad 3000 słuchaczy w 46 aktywnie działających filiach, w tym patronat naukowy nad prężnie działającym UTW w Działdowie.

Uczelnię docenia się za nawiązanie licznych kontaktów z otoczeniem branżowym (ponad 350 partnerów branżowych w kraju oraz prawie 60 za granicą). W ramach Uczelni funkcjonują specjalistyczne jednostki badawcze: InLAB, Kreator Innowacyjności w tym Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności, Klaster Przemysłów Kreatywnych, klaster „Europa na Wschodzie”. Współpraca z zagranicą to jeden z priorytetów Uczelni, dlatego dysponuje ona ponad 140 partnerami akademickimi z 40 krajów. W takich formach umiędzynarodowienia jak wymiana studencka, Erasmus+, 22 programy podwójnego dyplomowania, projekty edukacyjne czy szkoły letnie wzięło udział do tej pory ponad 800 studentów. Uczelnia jest Liderem Programu „Visiting Professor” (18 wizytujących naukowców-specjalistów reprezentujących równe dziedziny nauki, pochodzących m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Węgier, Rosji, Ukrainy i Włoch).

Wyższa Szkoła Gospodarki jest jedną z niewielu Uczelni niepublicznych w Polsce i jedyną w Bydgoszczy, której Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) na podstawie kompleksowej oceny działalności naukowej przyznał wysoką kategorię B w grupie nauk o życiu. Kategoria ta upoważnia jednostkę naukową do otrzymania środków finansowych z tytułu prowadzenia tzw. działalności statutowej oraz daje możliwości ubiegania się o środki unijne. Uczelnia realizuje granty indywidualne finansowane ze środków uczelni, a także projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW. W roku 2015 wydano 24 pozycje naukowe , w tym 7 podręczników, 5 monografii i 4 prace zbiorowe, oraz 12 czasopism i serii wydawniczych, w tym we współpracy z uczelniami z innych krajów. Pięć z nich weszło na listę czasopism punktowanych przez MNiSW.

Festiwal Tańca - Show The Flow 2016

Gry i zabawy rozwijające integrację z wykorzystaniem pakietu trampolina.

PWN zorganizowało warsztaty z wykorzystaniem pakietu trampolina. Warsztaty przeprowadziała współautorka w/w pakieta Pani Aneta Głuszniewska.